Sociálny fond

Sociálny fond

Milé odborárky, milí odborári, v tejto sekcii nájdete možnosti sociálnych podpôr a príspevkov pre našich členov. Soc. podporný fond má určité pravidlá pre jednotlivé podpory, príspevky a odmeny, ktoré tu sú jednotlivo rozpísané. Pri každej podpore, alebo príspevku nájdete aj príslušné tlačivo. V prípade nejasností, pripomienok alebo návrhov nás neváhajte kontaktovať.

Jubilejná odmena pri životnom jubileu 50 rokov veku ZO poskyne ako peňažný dar.
Pri dĺžke členstva je výška podpory:

 • Do 10 rokov – 120 €
 • Do 20 rokov – 200 €
 • Nad 10 rokov – 250 €

Pravidlá uplatnenia si odmeny:

 • Byť členom inimálne 1 rok
 • Podať vyplnenú žiadosť
 • Vydokladovať dátum narodenia
 • Tlačivo na stiahnutie

  Člen si môže požiadať o „mimoriadnu sociálnu podporu, o ktorej rozhodne výbor ZO OZ KOVO VW SK na základe žiadosti člena, ktorý sa dostal do sociálneho problému z dôvodov:“

  • Práceneschopnosť dlhšia ako 7 mesiacov
  • Pri živelných pohromách
  • Závažné sociálne prípady
  • Vážne zdravotné ochorenie

  Podmienky na uplatnenia si mimoriadnej sociálnej podpory:

  • Byť našim členom
  • Podať žiadosť na Výbor ZO
  • Riadne zdôvodnenie žiadosti
  • Vydokladovanie žiadosti (fotodokumentácia, faktúry, úradné potvrdenia…)

  Podpora môže byť vyplatená iba raz ročne a do výšky maximálne 1000€. O poskytnutí a výške podpory rozhodne Výbor ZO s prihliadnutím na sociálne pomery žiadateľa.

  Tlačivo na stiahnutie

  Sociálnu výpomoc pri narodení dieťaťa vo výške 150€ obdrží člen OZ KOVO.

  Pravidlá pre uplatnenie si nároku na „sociálnu výpomoc pri narodení dieťaťa.“

  • byť v evidencii ZO OZ KOVO VW SK minimálne 1 rok (v prípade kratšej doby bude výpomoc vyplatená až po uplynutí roku riadneho členstva)
  • Riadne vyplnená žiadosť
  • K žiadosti o sociálnu výpomoc predloží člen k nahliadnutiu doklad o narodení dieťaťa (spravidla rodný list, rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, rozhodnutie súdu o osvojení dieťaťa)
  • Žiadosť je potrebné podať do 3 mesiacov od narodenia dieťaťa

  Tlačivo na stiahnutie

  Podpora pri dlhodobej práceneschopnosti člena sa poskytuje členovi:

  • Pri dosiahnutí minimálne dva mesiace trvajúcu PN – výška podpory 75€
  • Pri dosiahnutí minimálne tri mesiace trvajúcu PN – výška podpory 75€
  • Pri dosiahnutí viac ako šesť mesiacov trvajúcu PN – výška podpory 300€

  Pravdlá pre uplatnenie si nároku na podporu:

  • Predložiť k nahliadnutiu doklad (kópiu) o trvaní práceneschopnosti
  • Odovzdať žiadosť najneskôr do 40 dní po ukončení PN

  Podpora je nároková jedenkrát v práceneschopnosti, pri druhej a každej ďalšej práceneschopnosti je podpora opäť nárokovateľná. Sporné prípady posúdi VZO

  Tlačivo na stiahnutie

  Člen si môže zažiadať o podporu pri prvom odchode do dôchodku:

  • Starobného
  • Predčasného
  • Invalidného

  Podpora je viazaná na dĺžku členstva:

  • Základná podpora 120€
  • 10 a viac rokov 200€
  • 20 a viac rokov 250€

  Pravidlá uplatnenia si podpory:

  • Byť členom minimálne 1 rok
  • Podať vyplnenú žiadosť
  • Vydokladovať poberanie dôchodku

  Tlačivo na stiahnutie

  Podpora sa poskytuje priamym rodinným príslušníkom vo výške 400€ na pohrebné náklady…

  Za priameho rodinného príslušníka pre potreby poskytnutia podpory sa považuje: manžel, manželka, rodičia, alebo osoba, ktorá v čase smrti žila s členom v spoločnej domácnosti.

  V prípade úmrtia slobodného člena odborov si nárok uplatní pozostalý rodič, alebo osoba zabezpečujúca pohreb. Podpora sa poskytne na základe posúdenia VZO.

  Podmienky uplatnenia si nároku na podporu:

  • Podať vyplnenú žiadosť
  • Úmrtný list – kópia

  Tlačivo na stiahnutie

  Podpora sa poskytuje členovi odborov vo výške 200€ na pohrebné náklady.

  Za priameho rodinného príslušníka sa považuje: manžel, manželka, nezaopatrené dieťa a osoba, ktorá v čase smrti žila s členom v spoločnej domácnosti. Podpora sa poskytne na základe posúdenia VZO.

  Podmienky uplatnenia si nároku na podporu:

  • Byť členom ZO
  • Podať vyplnenú žiadosť
  • Úmrtný list – kópia

  Tlačivo na stiahnutie

  Člen si môže uplatniť nárok na „príspevok na detský tábor“ vo výške:

  • Tuzemský detský tábor – 30€
  • Zahraničný detský tábor – 60€

  Pravidlá pre uplatnenie si nároku na „príspevok na detský tábor“:

  • Byť členom
  • Podať žiadosť
  • Vydokladovať zaplatenie detského táboru (faktúra)

  Tlačivo na stiahnutie

  Od marca roku 2018 boli prijaté konferenciou nové pravidlá prideľovania „PRÍSPEVKU NA REKREÁCIU“. Podľa nových pravidiel si náš člen môže zažiadať o príspevok na rekreáciu pre seba a svoje deti. Príspevok sa vypláca na základe vyplnenej žiadosti a doložení potrebných dokladov (faktúra za ubytovanie, dopravu…), prípadne iné potvrdenia, ktoré spĺňajú charakter rekreácie – dovolenky.

  Pravidlá pre pridelenia príspevku na rekreáciu“:

  • Byť našim členom
  • Správne vyplniť žiadosť o príspevok
  • Doložiť potrebné a správne doklady
  • Odovzdať žiadosť do stanoveného termínu

  Člen si môže uplatniť príspevok pre seba 70€, ale aj na dieťa (deti) vo výške 70€.

  Príspevok na rekreáciu si môže odborár požiadať iba v prípade, ak mu v minulom roku nebol poskytnutý príspevok na rekreáciu.

  Príspevky na rekreáciu sa prideľujú raz ročne, VZO spresní a zverejní termín do kedy prijíma žiadosti o príspevok na rekreáciu, termín je obvykle po letnej celozávodnej dovolenke.

  Príspevky poskytnuté zo sociálneho fondu zamestnávateľa, na rekreácie a rehabilitácie nie je možné zlučovať s príspevkom na rekreáciu od odborovej organizácie.

  Príspevok na rekreáciu si člen nemôže uplatniť na pobyt v zariadení „Gazdovský Dvor“ v Klokočove.

  Veríme, že nové pravidlá pre prideľovanie príspevku budú pre Vás flexibilnejšie a menej obmedzujúce, nakoľko Vám neurčujeme kam a kedy máte ísť rekreovať.

  Tlačivo na stiahnutie

  Na základe pripomienok a návrhov našich členov boli na tento rok a nasledujúce obdobie schválené nové pravidlá prideľovania príspevku na šport, kultúru a spoločenské akcie.

  Každý odborár má možnosť uplatniť si príspevok vo výške 30€ za kalendárny rok po splnení podmienok:

  • Minimálna dĺžka členstva pre uplatnenie si príspevku sú 3 mesiace členstva
  • Riadne vyplnená žiadosť
  • Doložené potvrdenie resp. potvrdenia k žiadosti o použití, v minimálnej hodnote výšky uplatňovaného príspevku (lístok, permanentka, účtenka atď…)
  • Príspevok je možné žiadať v dvoch krokoch, na polročnej báze a v alikvotnej výške

  V prípade, ak si člen nezažiada o príspevok v daný rok, tento nečerpaný príspevok sa neprenáša do ďalšieho obdobia (nevzniká kumulácia príspevku).

  Sme presvedčení, že táto zmena vyrieši problém bydliska odborára, zamerania na druh aktivity a minimalizovanie rizika, že o danú aktivitu nebude zo strany členov záujem.

  Tlačivo na stiahnutie

  Ako úplne nový príspevok sa tento rok zavádza príspevok za lojalitu, vernosť a prejavenú dôveru k našej ZO.

  Pravidlá pre uplatnenie si príspevku

  Vernostný príspevok za dĺžku členstva v ZO OZ KOVO VW sa spokytne ako peňažný príspevok vo výške:

  • po prvých 3 rokoch členstva vzniká nárok vo výške 30€
  • po 5 rokoch členstva príspevok vo výške 50€
  • po každých ďalších piatich rokoch členstva vzniká nárok na 50€ príspevok

  Každý člen, ktorý si chce uplatniť nárok na „Vernostný príspevok“, si musí vyplniť žiadosť a odovzdať ju v kancelárii ZO poverenej osobe.

  Zavedenie „Vernostného príspevku“ je od 13. marca 2018, tj. nárokovať si príspevok môže člen až po tomto dátume. Príspevok nemá kumulatívny charakter.

  Príspevok sa vypláca v kalendárnom roku v ktorom vznikol nárok na „Vernostný príspevok“.

  Tlačivo na stiahnutie

  Ďalšie články

  SKVELÁ PRÍLEŽITOSŤ NA ZAMYSLENIE

  Dočkali sme sa ďalšieho zbytočného útoku MOV na našu organizáciu. Náš príspevok o inflačnej doložke vyvolal rozruch. Hoci sme neútočili na žiadnu organizáciu ani osobu,

  Šťastné a veselé

  Vážené kolegyne a kolegovia, prajeme vám šťastné a bohaté Vianoce, plné rodinnej pohody a splnených prianí!Nech vám nový rok prinesie viac radosti ako ten predchádzajúci. Ďakujeme za

  Pokračovaním v používaní stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. viac informácií

  Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby používali súbory "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo ak kliknete na tlačidlo "Rozumiem" nižšie, súhlasíte s tým.

  Zavrieť