UŽÍVAJTE SI VÝHODY ČLENSTVA!

Z členských príspevkov vytvárame finančné fondy, ktoré slúžia na uspokojovanie sociálnych potrieb našich členov

Našich členov podporujeme nielen v prípade ťažkých a neočakávaných udalostí formou rôznej finančnej výpomoci, ale aj pri radostnejších životných okamihoch ako narodenie dieťaťa, životné jubileum, či príspevkami na detské tábory, rekreačné pobyty, šport a kultúru. Okrem toho vytvárame rezervný fond s cieľom vytvorenia finančných rezerv na hradenie mzdových nákladov pri pracovných bojoch členov ZO, napríklad počas štrajkov. Okrem toho môžu bezplatne využívať aj naše právne, sociálne, či finančné poradenstvo.

Milé odborárky, milí odborári, v tejto sekcii nájdete možnosti sociálnych podpôr a príspevkov pre našich členov. Soc. podporný fond má určité pravidlá pre jednotlivé podpory, príspevky a odmeny, ktoré tu sú jednotlivo rozpísané. Pri každej podpore, alebo príspevku nájdete aj príslušné tlačivo. V prípade nejasností, pripomienok alebo návrhov nás neváhajte kontaktovať.

Jubilejná odmena pri životnom jubileu 50 a 60 rokov veku ZO poskyne ako peňažný dar vo výške 300 Eur.

Pravidlá uplatnenia si odmeny:

 • Byť členom minimálne 1 rok s výnimkou novo nastúpených zamestnancov pred dovŕšením 50 rokov veku a 60 rokov veku
 • Podať vyplnenú žiadosť
 • Vydokladovať dátum narodenia

Člen si môže požiadať o „mimoriadnu sociálnu podporu, o ktorej rozhodne výbor ZO OZ KOVO VW SK na základe žiadosti člena, ktorý sa dostal do sociálneho problému z dôvodov:“

 • Práceneschopnosť dlhšia ako 7 mesiacov
 • Pri živelných pohromách
 • Závažné sociálne prípady
 • Vážne zdravotné ochorenie

Podmienky na uplatnenia si mimoriadnej sociálnej podpory:

 • Byť našim členom
 • Podať žiadosť na Výbor ZO
 • Riadne zdôvodnenie žiadosti
 • Vydokladovanie žiadosti (fotodokumentácia, faktúry, úradné potvrdenia…)

Podpora môže byť vyplatená iba raz ročne a do výšky maximálne 1000€. O poskytnutí a výške podpory rozhodne Výbor ZO s prihliadnutím na sociálne pomery žiadateľa.

Sociálnu výpomoc pri narodení dieťaťa vo výške 220€ obdrží člen OZ KOVO.

Pravidlá pre uplatnenie si nároku na „sociálnu výpomoc pri narodení dieťaťa.“

 • byť v evidencii ZO OZ KOVO VW SK minimálne 1 rok (v prípade kratšej doby bude výpomoc vyplatená až po uplynutí roku riadneho členstva)
 • Riadne vyplnená žiadosť
 • K žiadosti o sociálnu výpomoc predloží člen k nahliadnutiu doklad o narodení dieťaťa (spravidla rodný list, rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, rozhodnutie súdu o osvojení dieťaťa)
 • Žiadosť je potrebné podať do 3 mesiacov od narodenia dieťaťa

Podpora pri dlhodobej práceneschopnosti člena sa poskytuje členovi:

 • Pri dosiahnutí minimálne dva mesiace trvajúcu PN – výška podpory 150€
 • Pri dosiahnutí minimálne tri mesiace trvajúcu PN – výška podpory 150€
 • Pri dosiahnutí viac ako šesť mesiacov trvajúcu PN – výška podpory 400€

Pravdlá pre uplatnenie si nároku na podporu:

 • Predložiť k nahliadnutiu doklad (kópiu) o trvaní práceneschopnosti
 • Odovzdať žiadosť najneskôr do 40 dní po ukončení PN

Podpora je nároková jedenkrát v práceneschopnosti, pri druhej a každej ďalšej práceneschopnosti je podpora opäť nárokovateľná. Sporné prípady posúdi VZO

Člen si môže zažiadať o podporu pri prvom odchode do dôchodku:

 • Starobného
 • Predčasného
 • Invalidného

Podpora je viazaná na dĺžku členstva:

 • Základná podpora 200€
 • 10 a viac rokov 350€
 • 20 a viac rokov 600€

Pravidlá uplatnenia si podpory:

 • Byť členom minimálne 1 rok
 • Podať vyplnenú žiadosť
 • Vydokladovať poberanie dôchodku

Podpora sa poskytuje priamym rodinným príslušníkom vo výške 500€ na pohrebné náklady…

Za priameho rodinného príslušníka pre potreby poskytnutia podpory sa považuje: manžel, manželka, rodičia, alebo osoba, ktorá v čase smrti žila s členom v spoločnej domácnosti.

V prípade úmrtia slobodného člena odborov si nárok uplatní pozostalý rodič, alebo osoba zabezpečujúca pohreb. Podpora sa poskytne na základe posúdenia VZO.

Podmienky uplatnenia si nároku na podporu:

 • Podať vyplnenú žiadosť
 • Úmrtný list – kópia

Podpora sa poskytuje členovi odborov vo výške 300€ na pohrebné náklady.

Za priameho rodinného príslušníka sa považuje: manžel, manželka, nezaopatrené dieťa a osoba, ktorá v čase smrti žila s členom v spoločnej domácnosti. Podpora sa poskytne na základe posúdenia VZO.

Podmienky uplatnenia si nároku na podporu:

 • Byť členom ZO
 • Podať vyplnenú žiadosť
 • Úmrtný list – kópia

Člen si môže uplatniť nárok na „príspevok na detský tábor“ vo výške:

 • Tuzemský detský tábor – 50€
 • Zahraničný detský tábor – 70€

Pravidlá pre uplatnenie si nároku na „príspevok na detský tábor“:

 • Byť členom
 • Podať žiadosť
 • Vydokladovať zaplatenie detského táboru (faktúra)

Od marca roku 2018 boli prijaté konferenciou nové pravidlá prideľovania „PRÍSPEVKU NA REKREÁCIU“. Podľa nových pravidiel si náš člen môže zažiadať o príspevok na rekreáciu pre seba a svoje deti. Príspevok sa vypláca na základe vyplnenej žiadosti a doložení potrebných dokladov (faktúra za ubytovanie, dopravu…), prípadne iné potvrdenia, ktoré spĺňajú charakter rekreácie – dovolenky.

Pravidlá pre pridelenia príspevku na rekreáciu“:

 • Byť našim členom
 • Správne vyplniť žiadosť o príspevok
 • Doložiť potrebné a správne doklady
 • Odovzdať žiadosť do stanoveného termínu

Člen si môže uplatniť príspevok pre seba 70€, ale aj na dieťa (deti) vo výške 70€.

Príspevok na rekreáciu si môže odborár požiadať iba v prípade, ak mu v minulom roku nebol poskytnutý príspevok na rekreáciu.

Príspevky na rekreáciu sa prideľujú raz ročne, VZO spresní a zverejní termín do kedy prijíma žiadosti o príspevok na rekreáciu, termín je obvykle po letnej celozávodnej dovolenke.

Príspevky poskytnuté zo sociálneho fondu zamestnávateľa, na rekreácie a rehabilitácie nie je možné zlučovať s príspevkom na rekreáciu od odborovej organizácie.

Príspevok na rekreáciu si člen nemôže uplatniť na pobyt v zariadení „Gazdovský Dvor“ v Klokočove.

Veríme, že nové pravidlá pre prideľovanie príspevku budú pre Vás flexibilnejšie a menej obmedzujúce, nakoľko Vám neurčujeme kam a kedy máte ísť rekreovať.

Na základe pripomienok a návrhov našich členov boli na tento rok a nasledujúce obdobie schválené nové pravidlá prideľovania príspevku na šport, kultúru a spoločenské akcie.

Každý odborár má možnosť uplatniť si príspevok vo výške 50€ za kalendárny rok po splnení podmienok:

 • Minimálna dĺžka členstva pre uplatnenie si príspevku sú 3 mesiace členstva
 • Riadne vyplnená žiadosť
 • Doložené potvrdenie resp. potvrdenia k žiadosti o použití, v minimálnej hodnote výšky uplatňovaného príspevku (lístok, permanentka, účtenka atď…)
 • Príspevok je možné žiadať v dvoch krokoch, na polročnej báze a v alikvotnej výške

V prípade, ak si člen nezažiada o príspevok v daný rok, tento nečerpaný príspevok sa neprenáša do ďalšieho obdobia (nevzniká kumulácia príspevku).

Sme presvedčení, že táto zmena vyrieši problém bydliska odborára, zamerania na druh aktivity a minimalizovanie rizika, že o danú aktivitu nebude zo strany členov záujem.

Ako úplne nový príspevok sa tento rok zavádza príspevok za lojalitu, vernosť a prejavenú dôveru k našej ZO.

PRAVIDLÁ PRE UPLATNENIE SI PRÍSPEVKU

Vernostný príspevok za dĺžku členstva v ZO OZ KOVO VW sa spokytne ako peňažný príspevok vo výške:

 • po prvých 3 rokoch členstva vzniká nárok vo výške 30€
 • po 5 rokoch členstva príspevok vo výške 50€
 • po každých ďalších piatich rokoch členstva vzniká nárok na 50€ príspevok

Každý člen, ktorý si chce uplatniť nárok na „Vernostný príspevok“, si musí vyplniť žiadosť a odovzdať ju v kancelárii ZO poverenej osobe.

Zavedenie „Vernostného príspevku“ je od 13. marca 2018, tj. nárokovať si príspevok môže člen až po tomto dátume. Príspevok nemá kumulatívny charakter.

Príspevok sa vypláca v kalendárnom roku v ktorom vznikol nárok na „Vernostný príspevok“.

V období pred Vianocami oceňujeme naše spojenie milým darčekom, ktorý Vás poteší v hodnote 30 Eur.

 

Veľmi si Vážime aj naše členky a k ich sviatku ich radi obdaríme malou pozornosťou v hodnote do 30 Eur.

 

Súčasťou nášho tímu je právnička JUDr. Alena Krajčovičová, ktorá poskytuje bezplatné právne poradenstvo hlavne v oblasti občianskeho práva- pracovného práva. Otázky je možné zasielať aj meilom.

Súčasťou nášho tímu je právnička JUDr. Alena Krajčovičová, ktorá sa snaží byť nápomocná pri riešení Vašich problémov v oblasti sociálneho zabezpečenia, PN, starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, štátnych sociálnych dávok a kompenzačných príspevkov. Poskytuje bezplatné právne poradenstvo hlavne v oblasti práva sociálneho zabezpečenia a medicínskeho práva. Otázky je možné zasielať aj meilom.

Spolupracujeme s maklérskou spoločnosťou, ktorá našim členom vie sprostredkovať poistenie životné, neživotné aj investičné, úvery spotrebiteľské aj na bývanie a urobiť finančný audit. Otázky je možné zasielať aj mailom.

Súčasťou nášho tímu je právnička JUDr. Alena Krajčovičová, ktorá sa snaží byť nápomocná pri riešení Vašich problémov v oblasti predlženia a exekúcií. Poskytuje bezplatné právne poradenstvo hlavne v oblasti spotrebiteľského práva finančného spotrebiteľa, konkurzov a osobných bankrotov a exekučného práva. Otázky je možné zasielať aj meilom.

Spolupracujeme s najväčšou zdravotnou poisťovňou, prostredníctvom ktorej vieme zabezpečiť našim členom výhodné nadštandardné služby( kúpeľné pobyty, zdravotná starostlivosť, konzultácie v oblasti zdravotníctva).Zároveň spolupracujeme so spoločnosťou, ktorá sa venuje špeciálnym zdravotníckym pomôckam( vložky do topánok, špeciálne liečivé náplaste proti bolesti). Otázky je možné zasielať aj meilom.

Ukončenie zo zdravotných dôvodov 200 €.  

Žiadosť o príspevok si môžete stiahnuť nižšie v odkaze.

Tlačivo na stiahnutie tu.

Pokračovaním v používaní stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby používali súbory "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo ak kliknete na tlačidlo "Rozumiem" nižšie, súhlasíte s tým.

Zavrieť